W dniu 30.07.2020r. zostałem powołany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość. W skład Zarządu, oprócz mnie wchodzili: Konrad Bałon – Wiceprezes, Przemysław Gałka – Członek Zarządu.

Biorąc pod uwagę problemy organizacyjne i finansowe, głównym celem Zarządu było utrzymanie drużyny seniorów w rozgrywkach piłki nożnej III ligi grupy IV w rundzie jesiennej, zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych na jego działalność.

Przyjmując funkcję Prezesa Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość, poinformowałem,  że będę ją mógł pełnić nie dłużej niż do końca bieżącego roku. 

K.S. Hetman Zamość stał wówczas przed realnym zagrożeniem  nieprzystąpienia do rozgrywek w sezonie 2020/2021 ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym degradacją do niższych klas rozgrywkowych.  Na miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywek skład zespołu nie był znany. Przez okres ok. tygodnia, dyrektor sportowy wraz z  pomocą innych osób działających na rzecz Klubu, dopełnili jednak formalności związane z transferami i zgłoszeniami zawodników, a  w dn.02.08.2020r drużyna mogła przystąpić do pierwszego  meczu.

Brak okresu przygotowawczego oraz znacznie ograniczona możliwość zatrudnienia zawodników, ze względu na kończący się czas transferowy, miały bez wątpienia wpływ na poziom gry zespołu i osiągane efekty. Ponadto zmiany, wymuszone brakiem akceptacji zaproponowanych warunków pracy przez zawodników i trenerów, ten stan pogłębiły. Na początku rozgrywek rundy jesiennej kadra zespołu składała się z  17 zawodników, 3 trenerów i kierownika drużyny. Kadrę wspierał fizjoterapeuta. Na zakończenie rundy jesiennej stan kadry zmniejszył się o jednego trenera i jednego zawodnika. W trakcie rozgrywek, za porozumieniem stron, rozwiązano kontrakty z 4 zawodnikami, zatrudniono 3 nowych.

W chwili obecnej w Klubie zatrudnionych na podstawie kontraktów jest 15 zawodników   oraz jeden na podstawie deklaracji gry amatora.

Stan finansów Klubu nie pozwalał na zatrudnienie nowych zawodników, z kolei zbyt mała ich liczba miała negatywny wpływ na poziom gry zespołu.

W rundzie jesiennej sezonu 2020/21 drużyna K.S. Hetman Zamość  rozegrała 20 meczów, w tym 10 w Zamościu. Zdobyła 7 punktów i zajmuje 21 miejsce  w tabeli III ligi grupy IV.  Mecze domowe, ze względu na  zalecenia organizatora rozgrywek, Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, spowodowane stanem pandemii Covid-19, organizowane były jako imprezy niemasowe.  17.10.2020r. wprowadzono zakaz organizacji meczów z udziałem publiczności.

Przejmując wraz z Wiceprezesem w dn.04.08.2020r. rachunek bankowy, zastaliśmy na koncie środki w wysokości 6250,64 zł oraz na koncie pomocniczym 1400,00 zł.

Stowarzyszenie K.S. Hetman Zamość do rozgrywek piłkarskich przystąpiło bez ustalonego budżetu, bez środków na działanie Klubu oraz własnego biura wyposażonego w niezbędny sprzęt. Realizacja dochodów i wydatków odbywała się na bieżąco, z dnia na dzień, co bardzo utrudniało pracę, ograniczało lub wręcz uniemożliwiało jej planowanie. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków nie doszło do naruszenia płynności finansowej. Priorytetem w finansowaniu zobowiązań Stowarzyszenia było wypłacanie bez opóźnień bieżących należności, w tym wynagrodzeń kadry wraz z pochodnymi oraz niezaciąganie zobowiązań mogących doprowadzić do zadłużenia.

Od 04.082020r. do 08.12.2020r. pozyskano łącznie 271 235,56 zł. W tej kwocie jest 18 377,46 zł. z zakończonej w dn. 22.10  zrzutki kibiców. Wydatkowano łącznie 258 382,79 zł.

W dniu 08.12.2020r. na rachunku podstawowym zgromadzone były środki finansowe w wysokości 25 634,16 zł., na rachunku pomocniczym 1400,00 zł.

Ponadto na podstawie już złożonych faktur, odbiorcy do połowy grudnia są zobowiązani do realizacji 3 płatności na rzecz Stowarzyszenia: 18 000,00 zł., 49 200,00 zł., 12 300,00 zł. Do 30.06.2021r. na konto Stowarzyszenia powinna wpłynąć kwota 36 000,00 zł. w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim  w Lublinie.             

Po długich negocjacjach, podpisana została umowa  sponsoringu generalnego z  Energy Consult sp. z o.o., na mocy której sponsor zobowiązał się do wspierania finansowego Klubu do 30.07.2021 r. 

Po rundzie jesiennej drużyna K.S. Hetman Zamość zajmuje wysokie miejsce w klasyfikacji Pro Junior System, z szansą uzyskania od PZPN nagrody finansowej na zakończenie rozgrywek, w kwocie co najmniej 100 000,00 zł.    

Do chwili obecnej wszystkie należności Stowarzyszenia regulowane są na bieżąco, nie występują zaległości finansowe  w związku z zobowiązaniami podjętymi przez Zarząd od dnia jego powołania.

Zarząd Stowarzyszenia swoje obowiązki wykonywał nieodpłatnie, wykorzystując do tego celu min. własne mieszkania, wyposażenie, sprzęt informatyczny i własne środki transportu. Z tego powodu wygenerowane zostały wymierne oszczędności w kosztach zarządu oraz utrzymaniu biura.

Główny cel, jaki stał przed ustępującym Zarządem Stowarzyszenia został osiągnięty. Drużyna K.S. Hetman Zamość przystąpiła do rozgrywek piłkarskich III ligi, ukończyła rundę jesienną, wszystkie zobowiązania finansowe podjęte przez Zarząd od początku jego działania były regulowane na bieżąco.

Problemem dla dalszej działalności  Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość mogą być ew. zobowiązania wynikające  z przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej w związku z przejęciem drużyny od Fundacji Klub Sportowy Hetman Zamość.  Gdyby do tego doszło, niezbędne byłoby pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ich spłatę.

Składając rezygnację, Zarząd Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość dziękuje członkom Stowarzyszenia za zaufanie i pomoc, sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom za podejmowanie ambitnych wyzwań,  sponsorom, partnerom, darczyńcom, osobom pracującym na rzecz Klubu i kibicom za ich  wsparcie, poświęcenie i wiarę w zespół.

Nowemu Zarządowi życzymy stabilizacji organizacyjnej i finansowej oraz stworzenia warunków do osiągania jak najwyższych celów sportowych

.                                                                                                                            

Andrzej Morawski